Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Concept Huishoudelijk Reglement gereed

Zoals in de laatste Craneveer gemeld is, wordt er binnen de recreatieve vereniging Craneveer gewerkt aan een aantal zaken, onder meer het opstellen van een huishoudelijk reglement. 
 
We hebben als bestuur alles wat beschikbaar is en hoe we acteren binnen de vereniging eens tegen het licht gehouden en dat alles verwoord in een concept huishoudelijk reglement. Een eerder concept is besproken tijdens de laatste ledenvergadering en alle suggesties die daar gedaan zijn, zijn nog eens in overweging genomen. Al met al heeft dit proces geleid tot de conceptversie die op deze website te vinden is. Input op deze versie is welkom! Als u een reactie wilt geven, dan graag voor eind mei 2017. Dit kan via bestuur@craneveer.nl. De volgende stap is een definitief concept ter goedkeuring voor te leggen aan de leden tijdens een volgende algemene ledenvergadering.
 
Aan de voorgenomen statutenwijziging wordt nog gewerkt.
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur recreatieve vereniging Craneveer