Onze wijk beschikt over diverse werkgroepen die zich, elk op hun eigen manier, belangeloos inzetten voor het verbeteren en/of verduurzamen van de wijk. 

Buurtkracht

Initiatief

Sjoerd Kaarsemaker en Lieke Camerik: beiden zelfstandig ondernemer, wijkbewoner en vrijwillig actief in de wijk met o.a. groenprojecten, 2-jaarlijks buurtfeest, redactielid wijkblad Craneveer, hebben het idee opgevat om zich in te zetten voor ouderen in de wijk vanuit de gedachte: voor de wijk, door de wijk.

WMO

Met de kanteling van de AWBZ (zorgverzekeraars) die voor een groot deel overgaat naar de WMO (gemeente) krijgen wij als wijk te maken met meer kwetsbare ouderen die langer thuis blijven wonen.

Ouderen in de wijk

De gemeente Arnhem initieert proeftuinen in andere wijken die gericht zijn op het ontwikkelen en implementeren van wijkteams. In 2015 moeten deze wijkteams in Arnhem breed operationeel worden, zo ook in onze wijk. En als zij komen gaan zij dan bepalen wat goed is voor de thuiswonende kwetsbare ouderen? Wat is onze rol als wijkbewoners in deze? Wat kunnen wij met gebundelde krachten nu al realiseren?

Zorgprofessionals

Onze wijk kent onder de wijkbewoners veel zorgprofessionals. Zo hebben wij onder meer een huisartsenpost, diverse geriatrisch fysiotherapeuten, kunstzinnig therapeut ouderenzorg, arts ouderengeneeskunde, ergotherapeut ouderenzorg. Tevens kent onze wijk diverse welzijnsprofessionals; stichting Welzijn Ouderen, het Nederlandse Rode Kruis, Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en de Ouderlingen/huisbezoekers vanuit de diaconaat en de recreatieve vereniging Craneveer. Wij signaleren echter dat al deze voorzieningen in de wijk niet of nauwelijks met elkaar samenwerken.

Doel

Hoe optimaal worden de ‘ontmoetingsplekken’ van het Nederlandse Rode Kruis, de recreatiezaal van ‘t Altevelt en het  wijkcentrum Craneveer door ouderen uit de wijk benut?

Wat zou het niet mooi zijn als deze zorg- en welzijnsprofessionals en vrijwilligers, als wijkbewoners met elkaar gaan samenwerken en daarmee garant kunnen staan voor goede zorgvoorzieningen dicht bij huis. En wat zou het niet mooi zijn als de huidige ontmoetingsplekken nieuw leven wordt inblazen en als kweekvijver kan dienen om met elkaar activiteiten te ontwikkelen.

Contact

Voelt u zich als wijkbewoner ook betrokken bij dit project en wilt u zich aansluiten als ‘vriend van buurtkracht’ laat het ons dan weten en mail naar buurtkracht@craneveer.nl of bel met Lieke Camerik 026-333 63 47.

Eindrapportage

De eindrapportage van het project Buurtkracht laat met cijfers en grafieken met toelichting zien hoe alle pilotactiviteiten zijn verlopen en beoordeeld. Het bestrijkt de 6 maanden augustus 2015 t/m januari 2016. 

Activiteitenkaart

De activiteitenkaart geeft een overzicht van tal van activiteiten die in de wijk plaatsvinden. Het bestrijkt het seizoen 2015-2017. Voor het actuele nieuws en de activiteiten in de wijk verwijzen wij u graag naar ons wijkblad Craneveer dat 7 keer per jaar verschijnt én naar de aanvullende informatie op deze website.