Onze wijk beschikt over diverse werkgroepen die zich, elk op hun eigen manier, belangeloos inzetten voor het verbeteren en/of verduurzamen van de wijk. 

Rijnstate

Voorgeschiedenis

Midden jaren ’90 is door Rijnstate met direct omwonenen een zogeheten Convenant afgesloten. Daarin zijn talrijke afspraken opgenomen rondom de reguliere bedrijfsvoering die (geluids)overlast teweeg kunnen brengen bij die omwonenen. Ook werden uitspraken opgenomen rondom eventuele uitbreiding van het ziekenhuis. Met het vastleggen van allerhande afspraken kregen omwonenden zekerheden die hun leef- en woongenot ten goede kwamen.

Het convenant was aan een termijn gebonden. Tegen het aflopen ervan werd door de wijkraad de Werkgroep Rijnstate opgericht. De doelstelling was tweeledig; zorgen dat in een nieuw convenant ook de belangen van de wijk aan bod komen en een gesprekspartner vormen namens de wijkraad voor concrete uitbreidingsplannen van het ziekenhuis.

Convenant 2012

Het nieuwe convenant werd in 2012 feestelijk ondertekend tijdens een bijeenkomst in de Witte Villa op Sonsbeek. Net zoals de eerdere versie richt het zich voornamelijk op een beperkt aantal omwonenden. Dat werkgroep richt zich sindsdien op een veelheid aan maatregelen en werkzaamheden die samenhangen met de geplande uitbreiding. Waar vierkante meters aan een gebouw worden toegevoegd gaan meestal ook meer mensen werken. Die brengen op hun beurt voertuigen mee die gestald moeten worden. De budgetten van Rijnstate zijn aan zorg gerelateerd; personeelsfaciliteiten worden altijd kritisch bezien. Een vrij kostbare oplossing om de parkeercapaciteit op eigen grond te realiseren werd om die reden ‘op ijs gezet’. In plaats daarvan kon Rijnstate een sportveld op het complex Daam Fockemalaan verwerven, ten westen van de Kluizeweg. De werkgroep heeft bij het ontwerp flink wat inbreng kunnen leveren. Toch was er teleurstelling toen Rijnstate deze voorziening vroegtijdig in gebruik nam. Het westelijke fietspad langs de Kluizeweg was nog niet verlegd en op de nieuwe situatie was aangepast. De indruk bestond dat Rijnstate daarbij wel erg makkelijk naar de gemeente Arnhem verwees die voor díe werkzaamheden verantwoordelijk was. [Vertrouwen op de blauwe ogen van de projectleider bij Rijnstate blijkt in zo’n proces toch onvoldoende; mondelinge afspraken of wat daar op lijkt moeten echt zwart op wit.]

De werkgroep is eveneens betrokken geweest bij het plan van het ziekenhuis om het groen langs het talud te vernieuwen. Dit zal gefaseerd worden uitgevoerd om te voorkomen dat er ongewenste kaalslag zal optreden. De verrassing bij deze klus school in de constatering van Rijnstate dat het beregenen van nieuwe beplanting wel eens kostbaarder kan uitvallen dan geraamd. De ligging op het zuiden en de hellingshoek van het talud zijn daar debet aan – echter al sinds de locatie in de jaren ’50 ontwikkeld werd!

Toekomst

Terugkijkend is de constatering dat de verkeerscomponent in alle plannen de overhand heeft. Versterking van de Werkgroep Verkeer, die ook in de werkgroep Rijnstate expertise levert, is gewenst.

Contact

Contactpersoon van de werkgroep Rijnstate is Michel Rauwers, bereikbaar via rijnstate@craneveer.nl voor vragen en/of opmerkingen.