Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Woonconferentie Arnhem

Datum: 
donderdag 12 juni 2014 09:00 tot 17:30

Nieuwe woonvisie

De gemeente Arnhem bereidt een nieuwe woonvisie voor. Er is de afgelopen jaren veel gebeurd op het gebied van wonen; denk alleen al aan de gevolgen van de crisis op de woningmarkt en het rijksbeleid. We willen ons woonbeleid baseren op een lange termijnvisie: wat streeft Arnhem op het gebied van wonen na en wat zijn de komende vier jaar de meest urgente opgaven om uit te voeren?

Deze visie wil de gemeente samen met u, inwoners en partners, opstellen. Daarom organiseren wij op donderdag 12 juni een speciale woonconferentie. Wij willen uw mening en visie horen en alle ideeën die hierover leven, met elkaar delen. Wat ziet u als de belangrijkste opgaven voor wonen? En wie en wat zijn daarvoor nodig?

Wij willen die dag in thema-gerichte workshops met elkaar aan de slag. Voor elk thema hebben we sprekers uitgenodigd die u meenemen in de vragen en dilemma’s op dit terrein. Uiteindelijk willen we uitkomen bij de vraag hoe we hierop in Arnhem een antwoord kunnen vinden.

Programma

9.00 uur                    Inloop

9.30-9.45 uur            Aftrap wethouder Gerrie Elfrink

9.45-10.00 uur          Introductie dagvoorzitter Hans Esmeijer (o.a. voormalig gedeputeerde van de provincie Gelderland)

10.00-10.30 uur        Gert Jan Hospers (docent en onderzoeker Economische Geografie aan de Universiteit Twente en bijzonder hoogleraar City- en Regiomarketing                                     aan de Radboud Universiteit Nijmegen) over het thema Arnhem aantrekkelijk woonstad

10.30-11.00 uur        Elly van Kooten (directeur maatschappelijke ondersteuning bij het Ministerie van VWS) over het thema Gevolgen van decentralisaties voor                                           wonen

11.00-11.15 uur        Pauze

11.15-12.15 uur        Eerste ronde workshops

12.15-13.15 uur        Indonesische lunch

13.15-13.45 uur        Willem van Leeuwen (voorzitter Raad van Toezicht Vivare) over het thema Kwaliteit van de bestaande woningen

13.45-14.15 uur        Theo van der Waals (senior adviseur wonen bij Companen in Arnhem) over het thema Woonlasten en beschikbaarheid woningen

14.15-14.30 uur        Pauze

14.30-15.30 uur        Tweede ronde workshops

15.30-16.00 uur        Welke thema´s hebben we gemist (in dezelfde groepsamenstelling als bij workshop 2)

16.00-16.15 uur        Pauze

16.15-16.45 uur        Plenaire afsluiting: resultaten van de dag

Korte toelichting op de thema’s

      -  Wat maakt Arnhem een aantrekkelijke woonstad: Graag willen we dat bewoners Arnhem als hun woonstad zien. Hoe houden we Arnhem aantrekkelijk en hoe trekken we nieuwe bewoners aan? Wat is daar voor nodig? Differentiatie en kwaliteit van woningen, woonomgeving en voorzieningen, werkgelegenheid etc. spelen een rol. Wat kunnen wij doen?

      - Wat zijn de gevolgen van de decentralisaties in de zorg voor wonen: de decentralisaties van AWBZ, Wmo, jeugdzorg en passend onderwijs hebben gevolgen voor het wonen. De gemeente kiest voor een wijkgerichte aanpak. Er ontstaat een nieuwe huisvestingsopgave. Om langer thuis wonen mogelijk te maken staat de behoefte en wens van de bewoner centraal staan. De vraag naar wonen verandert en is afhankelijk van iemands levensfase. Hoe kunnen we daarop inspelen? Wat is er nodig? Wie zijn hierin aan zet en wat kan de bewoner zelf doen? Wat gebeurt er met het vastgoed in de zorg dat mogelijk leeg komt te staan? Hoe werken zorginstellingen en verhuurders samen?

      - Hoe houden we wonen betaalbaar (woonlasten) en bereikbaar voor iedereen? . De huren en energielasten stijgen; middeninkomens (vanaf ca. € 34.000) kunnen niet meer in een sociale huurwoning en er is weinig doorstroming vanuit de sociale huur. Wat kan er aan worden gedaan en door wie? Wat kunnen bewoners zelf?

      - Hoe houden we de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en het wonen in de wijken goed? De bestaande stad vraagt om onderhoud en verbetering. Wat is nodig om de kwaliteiten van de bestaande woningvoorraad te behouden of te verbeteren? Er zijn geen gelden meer voor grote sloop en nieuwbouwplannen zoals in het verleden. Hoe worden de minder goede plekken in de stad opgeknapt? Kunnen we een visie hierop maken en de opgaven en doelen benoemen? Kunnen investeringen slim worden gekoppeld, bijvoorbeeld investeringen in energiebesparingen koppelen aan levensloopbestendiger maken woningen om langer thuis te kunnen blijven wonen?

Aanmelden

Herkent u deze thema’s? Vindt u die ook belangrijk voor de woonvisie of ziet u andere thema’s? Daar gaan we het 12 juni over hebben. Onder meer de sprekers en de workshops staan garant voor een inspirerende dag, waar ú vooral aan zet bent.

Als u bij deze dag aanwezig wilt zijn, wilt u zich dan hier aanmelden. Meer informatie krijgt u na uw aanmelding.