Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Wijkraadvergadering

Datum: 
dinsdag 10 november 2015 20:15 tot 22:00

Openbare vergadering waarin 10 wijkplannen worden vastgesteld.

Agenda:

1. Opening, vaststelling agenda

2. Notulen vorige vergadering

3. Mededelingen/in- en uitgaande post

- Muziek bij de Buren 2015

- parkeeroverlast Landleven

- Aanpak Wateroverlast

4. Concretiseren Wijkactieplan 2016-2017

5. Besteding middelen huidig Wijkactieplan

6. Lopende zaken

- Altegroen

- Buurtkracht

- Rijnstate

- Verkeer Uitkomst parkeerdrukmeting?

- Beethovenplein Stand van zaken uitvoering

7. Informatiekanalen, rondvraag en sluiting