Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Algemene Ledenvergadering Craneveer

Datum: 
woensdag 28 februari 2018 20:15 tot 22:30

Algemene Ledenvergadering Craneveer

Agenda  vergadering  WAC  dinsdag  13 februari 2018
Plaats: Craneveer, Viottastraat (ingang bij school)

Aanvang 20.15 uur

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Recreatieve Vereniging Craneveer.
Het bestuur van Recreatieve Vereniging Craneveer nodigt al haar leden, te weten ereleden, wijkleden,
buitenleden en begunstigers, uit voor haar ALV, welke gehouden wordt op woensdag 28 februari a.s.
om 20.15 uur (inloop vanaf 20.00 uur).
De agenda is als volgt:
1 opening en vaststellen agenda
2 ingekomen post en mededelingen
3 vaststellen notulen ALV 30 aug 2017
4 informatie uit de groepen
5 verslag kascommissie
6 benoeming nieuw lid kascommissie
7 vaststellen jaarrekening 2016-2017
8 decharge verlening bestuur voor het gevoerde beleid
9 contributievoorstel 2018-2019
10 bestuursverkiezing
11 instellen jubileumcommissie
12 rondvraag en sluiting
Het bestuur is verheugd dat zij een kandidaat bestuurslid kan voordragen. Mevrouw Inez van de
Kerkhof heeft de laatste maanden diverse vergaderingen bijgewoond en het bestuur stelt voor Inez
als bestuurslid te benoemen tijdens de ALV. Nieuwe bestuursleden blijven welkom, geïnteresseerden
hiervoor kunnen zich melden bij
bestuur@craneveer.nl
.
De vergaderstukken worden een week voor aanvang van de vergadering gestuurd aan alle
groepsvertegenwoordigers, liggen dan ook ter inzage in Craneveer en worden op verzoek aan
individuele leden toegestuurd.
Wij kijken uit naar een goede opkomst en zien u graag op 28 februari a.s.
Namens het bestuur,
Sylvia Kortenraij