Craneveer is de verzamelnaam voor de twee prachtige woonwijken Alteveer en ’t Cranevelt. Beiden gelegen op een unieke plek in Arnhem Noord midden tussen de bossen en parken.

Hoewel ze vaak als één wijk worden beschouwd, gaat het in feite om twee verschillende buurten met ieder een eigen karakter.

Algemene ledenvergadering Craneveer

Datum: 
woensdag 2 oktober 2019 20:00

Uitnodiging voor de ALV van Craneveer:
woensdag 2 oktober 2019, vanaf 20.00 uur.
Recreatieve Vereniging Craneveer nodigt al haar ereleden, wijkleden, buitenleden en begunstigers uit voor de Algemene LedenVergadering (ALV) die wordt gehouden op woensdag
2 oktober 2019 in de recreatiezaal van Craneveer, Viottastraat 12
.
De inloop is vanaf 20.00 uur en de vergadering start om 20.15 uur. Tijdens die vergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het afgelopen verenigingsjaar, september 2018 tot eind augustus 2019. Ook zullen plannen voor het lopende jaar worden besproken.
Op de agenda staan de volgende punten:
1. Welkom, opening
2. Notulen van de ALV van 25 oktober 2018
3. Inhoudelijk jaarverslag seizoen 2018-2019
4. Financieel verslag seizoen 2018-2019
5. Vaststellen begroting seizoen 2019-2020
6. Verslag kascommissie
7. Decharge verlening bestuur voor het gevoerde beleid
8. Vaststellen contributies seizoen 2019 - 2010
9. Benoeming vertrouwens contact personen
10. Bestuursverkiezing, de functie van penningmeester is vacant
11. Nieuwe activiteiten 2019-2020, ideeën van het bestuur en van de leden
12. Wensen en mededelingen uit de groepen
13. Rondvraag

Nieuwe bestuursleden, zeker een penningmeester, blijven welkom.
Geïnteresseerden hiervoor kunnen zich melden bij bestuur@craneveer.nl
.
De vergaderstukken worden een week voor aanvang van de vergadering gestuurd aan alle groepsvertegenwoordigers en liggen dan ook ter inzage in de recreatiezaal van Craneveer. De stukken worden ook op verzoek aan individuele leden/begunstigers gemaild.

Wij kijken uit naar een goede opkomst en zien u graag op woensdag 2 oktober.
Namens het bestuur,
Marjan van Roon
Secretaris Craneveer.